Chocolatey je správce balíčků pro operační systém windows. Dá se říct, že se snaží o co nejjednodušší instalaci software. Podobný způsob instalace je znám z linuxových distribucí.

Já tento způsob instalace doporučuji a zatím se mi jen a jen osvědčil. Nemusíte SW nikde dlouze hledat instalovat atd. Například instalaci VSCodia a Pythonu zajistí tyto dva příkazy:

choco install vscodium
choco install python

Pokud vás zajímá co všechno v repositáři balíčků najdete koukněte se na https://community.chocolatey.org/packages.

Instalace chocolatey

Celý projekt na jdete na stránce https://chocolatey.org. Pokyny jak to celá nainstalovat potom na https://chocolatey.org/install. Když to hodně zjednoduším:

Pomocí Win+X a spustíte PowerShell jako Administrátor a zadáte příkaz:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))

Pokud chcete nějaké klikátko tak ho doinstalujete příkazem:

choco install chocolateygui

Python

Pokud pracujete s Pythonem stačí nainstalovat VSCodium nebo VScode… a Python a taky asi Git

choco install vscodium
choco install vscode

choco install python
choco install git

STM8

Pokud pracujete v MIT s STM8 nainstalujete VSCodium nebo VScode… a Git a GNU Make a OpenOCD. No a GCC a Python se taky docela hodí.

choco install vscodium
choco install vscode

choco install git
choco install make
choco install openocd
choco install mingw
choco install python

Související posty